FANDOM


T R A K T A T
z dnia 2 sierpnia 2010 r.

o akcesji Republiki Ligockiej do Republiki Tyrencji


Traktat Akcesyjny Republiki Ligockiej do Republiki Tyrencji


http://tyrencja.mikronacje.info/pliki/traktat.pdf


Art.1
Republika Ligocka wyraża chęć dobrowolnego przyłączenia się do Republiki Tyrencji na warunkach przedstawionych w następujących artykułach.


Art.2
Republika Ligocji staje się prefekturą Republiki Tyrencji, ze specjalnymi prawami, i występować będzie odtąd pod nazwą: Prefektura Autonomiczna Ligocji.


Art.3
Republika Tyrencji uznaje osobowość prawną Republiki Ligockiej oraz uznaje ją za pełnoprawnego członka rodziny polskich mikronacji.


Art.4
Zakres autonomii zawarty zostanie w Statucie Organicznym Prefektury Ligocji i dotyczyć będzie następujących zmian w Prefekturze Autonomii Ligocji:

1) Podziału administracyjnego i samorządowego Ligocji.

2) Stopnia decentralizacji i kompetencji jednostek samorządowych w Prefekturze Autonomicznej Ligocji.

3) Władz publicznych Prefektury Autonomicznej Ligocji.

4) Kultury Ligocji.

5) Języka urzędowego Ligocji.

6) Własności przedsiębiorstw.

7) Sportu.

8) Sądownictwa Prefektury.

9) Prawa wewnętrznego Prefektury.

10) Polityki dobrosąsiedzkiej.

11) Wojska Prefektury.

12) Polityki gospodarczej, ekonomicznej i walutowej.


Art.5
Republika Ligocka zachowuje również:

1) Ograniczoną politykę zagraniczną, polegającą na:
a) Samodzielnym wybieraniu przedstawiciela Prefektury obok korpusu dyplomatycznego całej Republiki Tyrencji.

b) Prowadzeniu polityki zagranicznej w celu nawiązywania stosunków partnerskich z miastami i samorządami terytorialnymi pozostałych państw. Władze Prefektury Ligocji w trosce o rozwój własnej kultury mogą zakładać na terenie innych państw centra kulturowe.

2) Ograniczoną politykę wojskową, polegającą na istnieniu:

a) Ligockiego Okręgu Wojskowego.

b) Sztabu Ligockiego Okręgu Wojskowego (skrócona forma to: Okręgowy Sztab Ligocji).

c) Legionu Ligocji, podległego bezpośrednio Sztabowi Okręgowemu Ligocji oraz pośrednio Sztabowi Generalnemu Republiki Tyreńskiej. Liczebność Legionu Ligocji to 1/3 wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Republiki Tyrencji.


Art.6
Republika Ligocka otrzymuje własne terytorium, wydzielone z obszarów bezspornych Republiki Tyrencji, które określi Statut Organiczny Prefektury Ligocji, dodatkowo terytorium otrzymane załączone jest w Załączniku nr 1.


Art.7
Prefektura Autonomiczna Ligocji w swej polityce nie może godzić w interesy wspólnoty.


Art.8
Republika Ligocka zobowiązuje się szanować kulturę, tradycję i obyczaje Republiki Tyreńskiej i jej prefektur, tak jak Republika Tyreńska, oraz pozostałe prefektury i mieszkańcy muszą szanować zasady kultury, tradycji i obyczajów Prefektury Autonomicznej Ligocji.


Art.9
Postanowienia Traktatu mogą zostać zmienione tylko i wyłącznie za zgodą obywateli Prefektury Autonomicznej Ligockiej, którzy muszą wyrazić swą wolę w referendum. Aby podmiot głosowania został uznany za wiążący, musi zyskać co najmniej 75% poparcia ogółu obywateli Prefektury lub poprzez ligocki samorząd wraz z najwyższym urzędnikiem Prefektury. Na wszelkie zmiany w Traktacie musi wyrazić zgodą także Konsul Republiki Tyreńskiej.


Art.10
Wszyscy mieszkańcy Republiki Ligockiej nabywają obywatelstwo Republiki Tyrencji, poprzez specjalny dekret o nadaniu obywatelstwa, wydany przez Konsula Republiki Tyrencji, co daje prawo do zasiadania w Zgromadzeniu Ludowym, a także do tradycyjnego tyreńskiego Imienia, Nazwiska i Przydomka. Listę pełnoprawnych obywateli przygotowuje Prefekt Prefektury Autonomicznej Ligocji.


Art.11
Republika Ligocka może ogłosić niepodległość, jeżeli nastąpi:

1) Którykolwiek z punktów Traktatu Akcesyjnego, lub Statutu Organicznego zostanie złamany.
2) Obywatele Prefektury Autonomicznej Ligocji zostaną ograniczeni w swych prawach przez władze Republiki Tyrencji.

3) Terytorium Ligockiej Prefektury Autonomicznej zostanie zmienione, bez zgody jej obywateli.

4) Władze Republiki Tyreńskiej zaczną postępować wbrew postanowieniom prawa państwowego.
5) W Republice Tyrencji nastanie anarchia.

6) Obywatele Ligockiej Prefektury Autonomicznej opowiedzą się za niepodległością w referendum.


Art.12
W wypadku wyrażenia woli niepodległości, obywatele Ligocji utracą obywatelstwo Republiki Tyrencji, terytorium oraz wszystkie przywileje z tym związane.


Art.13
Władze Republiki Ligocji postaną nienaruszone, zostaje jednak wybrany Prefekt Prefektury Autonomicznej Ligocji, spośród Ministrów Rządu Tymczasowego Republiki Ligocji. Decyzja co do wybrania Prefekta odbywa się na specjalnym posiedzeniu Zjednoczeniowym.


Art.14
Republika Tyrencji zastrzega sobie trzymiesięczny okres przystosowawczy. W jego czasie nie może nastąpić zmiana Konsula ani Konstytucji, zostają jednak zmienione wszystkie kolizyjne łuki prawne w Konstytucji. Zdymisjonowani zostają także wszyscy urzędnicy, prócz Konsula.


Art.15
Zostają nałożone następujące zmiany w prawie Republiki Tyrencji:

1) Uaktualnieniu podlegają:

a) Konstytucja Republiki Tyrencji.

b) Ustawa o Legionach Republiki.

c) Kodeks Karny.

d) Kodeks postępowania karnego. e) Ustawa o uznawaniu mikronacji.

f) Ustawa o mediach.

g) Ustawa o podziale administracyjnym Republiki.

h) Ustawa o tytułach i odznaczeniach.

i) Pozostałe akty, dekrety i ustawy zostają zawieszone.

2) Powstają następujące akty prawne:

a) Statut Organiczny Prefektury Ligocji.

b) Dekret o ustanowieniu Prefekta Prefektury Ligocji.

c) Dekret o nadaniu obywatelstwa dla obywateli Ligocji.


Art.16

Konsulem Republiki pozostaje obecny Konsul Camillus Plautius Scaevola z jego konstytucyjnymi uprawnieniami.


Art.17

Stolicą Republiki Tyrencji pozostaje Regiomontum.


Art.18
Republika Tyrencji przyjmuje i udziela miejsca na serwerze dla Republiki Ligocji, niezbędnego do ich dalszego funkcjonowania.


Art.19
Republika Tyrencji udostępnia miejsce na swoim forum dla Republiki Ligocji, jej obywateli i władz. Stare forum zostaje zarchiwizowane.


Art.20
"Głos Ligocji" zachowuje swą niezależność od Republiki Tyrencji jako gazeta szczebla regionalnego.


Art.21 Zostaje zwołane Posiedzenie Zjednoczeniowe w stolicy Republiki Tyrencji, na którym wybrane zostaną władze, a także zostają ustanowione decyzje konstytucyjne oraz pomniejsze. W skład Posiedzenia Zjednoczeniowego wchodzą:

1) Konsul.

2) Edyl.

3) Ministrowie Rządu Tymczasowego Ligocji.

Termin zostanie ustalony w ciągu tygodnia od podpisania przez obie strony Traktatu Akcesyjnego.


Art.22
Statut Organiczny Prefektury Ligocji musi zostać uchwalony i opublikowany przed wejściem w życie Traktatu Akcesyjnego.


Art.23
Wszystkie zapisy dotyczące Republiki Ligockiej, z chwilą wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego dotyczyć będą Prefektury Autonomicznej Ligocji.


Art.24
Wszystkie zapisy dotyczące wspólnoty, dotyczą Republiki Tyrencji.


Traktat Akcesyjny wchodzi w życie po podpisaniu przez wyznaczone osoby na Zgromadzeniu Zjednoczeniowym. Postanowienia tego Zgromadzenia zawarte zostają w Załączniku nr 2.


[ZAŁĄCZNIK NR 1]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.