FANDOM


Neohumanizm- jest koncepcją mającą na celu zapewnienie całej ludzkości i wszystkim istotom dobrobytu oraz bezpieczeństwa na wszystkich trzech płaszczyznach egzystencji, poczynając od fizycznego poziomu życia, stymulując rozwój intelektualny oraz duchowy. Pozwala wyzwolić umysł z ograniczeń wąskich sentymentów i doktryn i wykształcić w społeczeństwie jednoczącą je duchową solidarność. Kiedy ludzkość będzie w stanie objąć swoim współczuciem i miłością cały świat, wówczas zacznie kierować się w postępie społecznym zasadą Sprawiedliwości Społecznej – (gr.Spravedili Nationa). W tym celu niezbędne jest wykorzystanie całego potencjału ludzkości świata dla dobra wszystkich.

Na tej właśnie Zasadzie Sprawiedliwości Społecznej opiera się społeczno polityczny system neohumanistyczny w Gregorii.Neohumanizm w Zasadzie podobny jest do Demokracji.Przy zagwarantowaniu i zaspokojeniu wszystkim ludziom ich potrzeb będą oni mogli zaspokajać swoje wyższe aspiracje, realizując się na płaszczyźnie intelektualnej i duchowej oraz stając się w pełni produktywnymi członkami ludzkiej społeczności.

Aby walczyć z negatywnymi sentymentami, zaleca światłą edukację, która pobudzać będzie racjonalne i krytyczne myślenie. Edukacja taka powinna rozszerzać nasze poczucie tożsamości z kręgu rodzin i przyjaciół, z kręgu narodu i płci czy religii na całą ludzkość. Powinna uczyć od wczesnego dzieciństwa współodczuwania bólu, głodu i cierpienia całej ludzkości. Powinna uświadamiać nam, że angażowanie się w pomoc społeczną i aktywność ekologiczną da nam dużo większą satysfakcję i przyniesie dużo więcej korzyści, niż kierowanie się egoistycznymi interesami wąskiej grupy ludzi. Koncepcja neohumanizmu jest zatem koncepcją uniwersalizmu – filozofią, dzięki której człowiek zacznie utożsamiać się z całą ludzkością – z całą swoją rodziną. Pozwoli ona na wyrwanie się ze ślepego egoizmu, przywiązania do rodziny, religii, narodu, płci, rasy czy wąsko pojmowanego człowieczeństwa i utwierdzenie w duchowej ekologii. Światopogląd neohumanistyczny uznaje człowieka i całe stworzenie za dzieci jednego Narodu.

Mianem sentymentu społecznego określa się identyfikowanie się w większym stopniu z własną rasą, religią, klasą społeczną płcią czy narodowością.


Neohumanizm, To pewien ład społeczny, który jest realizowany przez Gregorię.

Teoria ta zakłada równość społeczną- tzn.że każdy w Gregorii jest równy, nie podziału na klasy średnie wyższe, nie ma równych i równiejszych.

Rada Techniczna -Reprezentant Narodu.Grupa ta w pewnym sensie kieruje parlamentem ustawy z sejmu trafiają i to oni je zatwierdzają.

Jedyną uznawaną przez tą teorię władzą, równość społeczna i władza Lud Parlament 50/50!- tzn. że głosowanie nad najważniejszymi ustawami przeprowadza się przez narodowe referendum by dać obywatelom prawo do rządzenia swoim krajem.

Idea ta uznaje wszystkich za równych sobie. Nie ma osoby, która choćby przez stworzone godności ludzkie, mogłaby być wywyższana. Równość ta wyraża się zarówno w obyczajach, jak i prawie.

Monarchia i Kapitalizm uznaje się za złe.Nie dązy się ku tym ustrojom.

Tylko spokój dobro i dostatek społeczny stanowi że kraj można nazwać krajem sukcesu. To istota społeczna, Człowiek to największa wartość tego ustroju.Neohumanizmu

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.