FANDOM


Mikronacyjna Unia Walutowa (MUW) - opiera się na niezależność banków członkowskich. Systemy informatyczne poszczególnych banków mogą znajdować się na osobnych serwerach i łączyć się z jądrem systemu za pomocą skryptów integracyjnych. Jądro Systemu zawiera jedynie informacje o rezerwach poszczególnych banków. Stany kont, historie przelewów, formularze, hasła itp. znajdują się na serwerach państw członkowskich MUW.

Mikroświatowa Unia Walutowa jest szansą na wspólną walutę dla wielu państw wirtualnych, przy jednoczesnym uniknięciu centralizacji. Niezależne waluty przy państwach liczących po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt mieszkańców nie zdają swej roli, z uwagi na zbyt wolny i zbyt nikły obrót. Wspólna, silna waluta mikroświata jest szansą na jego dalszy gospodarczy rozwój.

Poza bankami państwowymi Mikroświatowa Unia Walutowa zapewnia możliwość funkcjonowania w ramach systemu także banków prywatnych tworzonych przez niezależne od państw podmioty.

Konwencja

Art. 1. 1. Członkami Mikroświatowej Unii Walutowej zwanej dalej MUW są: a) członkowie sygnatariusze; b) członkowie zwykli, 2. Członkami MUW są państwa. 3. Członkiem MUW może być organizacja międzynarodowa, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 4. Obserwatorem MUW są banki prywatne wchodzące w skład MUW. Przez banki prywatne rozumie się również banki publiczne inne niż główny bank emisyjny państwa członkowskiego.

Art. 2. 1. Jedyną walutą państw członkowskich MUW jest mikro, podzielne na sto mikrocentów. 2. Państwa członkowskie powstrzymają się od tworzenia takich instytucji, które de facto pełnić będą formę pieniądza, lecz pieniądzem nazywać się nie będą, w celu ominięcia przepisów ustępu poprzedzającego. 3. Państwa, w których mikro nie jest jedyną walutą posiadają status obserwatora. 4. Przepisy powyższe nie stoją na przeszkodzie odmiennemu nazewnictwu walut narodowych, przy zachowaniu stałego przelicznika waluty narodowej na walutę mikro.

Art. 3. 1. Na czele MUW stoi Prezes MUW powoływany i odwoływany przez Radę MUW. Prezesem nie może być przedstawiciel Mandragoratu Wandystanu. 2. Obsługę informatyczną MUW prowadzi Administrator Systemu. Jest nim każdoczesny zarządca systemu informatycznego Mandragoratu Wandystanu. 3. Administrator Systemu pełni obowiązki Prezesa MUW w razie opróżnienia tego urzędu, może również przewodniczyć Radzie MUW w razie wniesienia projektu uchwały o odwołaniu Prezesa MUW z urzędu. Pełnienie obowiązków przez Administratora Systemu ma charakter wyjątkowy i nie może trwać jednorazowo dłużej niż dwa tygodnie. Po tym okresie Administrator Systemu winien wskazać innego zastępcę Prezesa MUW, spośród przedstawicieli członków sygnatariuszy.

Art. 4. 1. Radę MUW stanowią przedstawiciele państw członkowskich, przy czym każdemu państwu członkowskiemu przypada jeden głos. 2. Przedstawicielstwo państwa członkowskiego składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej trzech delegatów, przy czym jeden z nich pełni funkcję przewodniczącego delegacji i oddaje głos w głosowaniach. 3. Po jednym delegacie bez prawa udziału w głosowaniach może wyznaczyć każdy z obserwatorów.

Art. 5. 1. Radzie MUW przewodniczy Prezes MUW. 2. Rada MUW podejmuje uchwały większością głosów, przy braku sprzeciwu członków sygnatariuszy (veto). Przedstawiciel państwa, będącego członkiem sygnatariuszem winien zaznaczyć, czy oddany przez niego głos przeciw należy traktować jako skorzystanie z prawa veta.

Art. 6. 1. Każdy posiadających prawo głosu przedstawicieli Rady MUW może złożyć sprzeciw wobec każdej decyzji Prezesa MUW, w terminie dni siedmiu od jej prawidłowego opublikowania. 2. Jeżeli wniesiono sprzeciw, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Rada MUW może podjąć uchwałę uchylającą sprzeciw. W razie braku takiej uchwały decyzja Prezesa MUW jest niebyła. 3. Jeżeli sprzeciw wniesie członek sygnatariusz, głosowania w Radzie MUW nie przeprowadza się, a decyzję Prezesa MUW uważa się za niebyłą. 4. Jeżeli w terminie dniu siedmiu nie zostanie złożony sprzeciw decyzja staje się prawomocna. Jednakże Administrator Systemu może na wniosek Prezesa MUW wykonać decyzję jeszcze nieprawomocną, jeżeli wymaga tego interes MUW, w szczególności względy czasowe. Winien jednak w miarę możliwości przywrócić w razie uchylenia takiej decyzji stan sprzed jej uchylenia.

Art. 7. 1. Prezes MUW decyduje o przyjęciu państwa do MUW. Określa wówczas wartość rocznego dodruku mikro dla tego państwa, oceniając stopień rozwoju i aktywności danego państwa w czasie przyjęcia oraz na przestrzeni dziejów, mając na względzie fakt, iż roczny dodruk mikro dla Mandragoratu Wandystanu wynosi w dniu wejścia w życie tej konwencji 10.000. Określa również, czy państwo przyjmuje się jako członka zwykłego czy członka sygnatariusza. 2. Prezes MUW decydując o przyjęciu państwa do MUW określa rezerwę jaką otrzymuje bank emisyjny tego państwa. Rezerwa równa jest rocznemu dodrukowi mikro dla danego państwa pomnożonemu przez zaokrągloną w górę liczbie lat, od ilu to państwo istnieje, nie większą jednak od pięciu, miarkując odpowiednio okresy znikomej aktywności, bacząc, że w dniu wejścia w życie tej konwencji rezerwa Mandragoratu Wandystanu wynosi 50.000 mikro.

Art. 8. 1. Państwa członkowskie tak dostosowują podaż swojej waluty w chwili przyjęcia do unii walutowej, aby jednostka waluty narodowej równa była jednemu mikro. 2. Prezes MUW może wyrazić zgodę na kurs 1:10 lub 1:100 albo w szczególnie uzasadnionych przypadkach na inny kurs.

Art. 9. 1. Przedstawiciel państwa członkowskiego może żądać od Architekta Systemu dodania do systemu banku prywatnego, powołanego na podstawie prawa tego państwa. Bank prywatny nie otrzymuje żadnych rezerw. Jednakże może otrzymać od Architekta Systemu z obowiązkiem kwotę 100 mikro w celu dokonania niezbędnych testów informatycznych. 2. Prezes MUW może przyjąć państwo, w którym mikro nie będzie jedyną walutą, jako obserwatora. Przepis zdania drugiego i trzeciego ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. Jednakże Prezes MUW, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierując się interesem MUW, może wyznaczyć takiemu państwu rezerwy, nie większe jednak niż dziesiątą cześć tego, co otrzymałoby jako rezerwy, będąc członkiem MUW.

Art. 10. 1. Prezes MUW określa wzory banknotów i monet mikro. 2. Przepis ustępu poprzedzającego nie stoi w sprzeczności w wydawaniu monet i banknotów mikro lub walut narodowych przez państwa członkowskie.

Art. 11. 1. W styczniu każdego roku kalendarzowego Prezes MUW zarządza a Architekt Systemu dokonuje dodruku mikro, zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji. 2. Prezes MUW może zmieniać wartość dodruku dla poszczególnych państw, zgodnie z postanowieniami artykułów poprzedzających, bacząc by nie spowodować dodrukiem zjawisk inflacyjnych. W tym celu winien uwzględnić wielkość napływu nowych mieszkańców do państw strefy mikro oraz naturalne w świecie wirtualnym zjawisko trwałego zamrażania środków pieniężnych przez osoby nieaktywne lub o ograniczonej aktywności.

Art. 12. 1. Państwo członkowskie może wystąpić z MUW. 2. Prezes MUW może zdecydować o wystąpieniu państwa z MUW, przy jego decyzja nie może dotyczyć członków sygnatariuszy. 3. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Administrator Systemu pozostawi, na czas oznaczony, możliwość przelewu pieniędzy z banku państwa występującego do pozostałych banków strefy mikro, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie państwa występującego.

Art. 13. Banki nie muszą posiadać pełnego pokrycia zgromadzonych na wewnętrznych kontach środków w rezerwach MUW. Winny jednak o tym informować osoby korzystające z ich usług. Prawo państw członkowskich może wymagać takiego pokrycia w całości lub w części. Dobrym obyczajem jest aby banki emisyjne państw członkowskich pokrycie takie w każdym czasie zachowały.

Art. 14. 1. Administrator Systemu gwarantuje funkcjonowanie jednego z banków, jako banku z kontami na okaziciela, dostępnego bez konieczności zamieszkania w którymkolwiek państwa członkowskiego MUW. Siedzibą tego banku jest miasto Precelkhanda. 2. Powyższy przepis nie ogranicza prawa funkcjonowania innych banków o tożsamych właściwościach.

Art. 15. 1. Administrator Systemu na żądanie państwa członkowskiego nieposiadającego banku tworzy temu państwu bank z kontami na okaziciela. Bank taki funkcjonuje na serwerze wandejskim. 2. Państwa członkowskie mogą tworzyć wspólne banki dla kilku państw.

Art. 16. 1. Banki winny utrzymywać skrypty integracyjne zgodnie z zaleceniami Administratora Systemu, przy czym ten wydając zalecenia powinien kierować się przyjętym zwyczajem, a ewentualne zmiany dokonywać za zgodą państw członkowskich, chyba że mają one czysto techniczny charakter. Administrator Systemu winien udzielać słusznej pomocy w podłączaniu banków pod system MUW. 2. Kontroli prac Administratora Systemu dokonuje Prezes MUW. Może on żądać od Administratora Systemu wyjaśnień, a także wskazywać uchybienia.

Art. 17. Państwo przyjęte do MUW decyzją Prezesa MUW winno podpisać i ratyfikować niniejszą konwencje. Najwcześniej z dniem ratyfikacji postanowienie Prezesa MUW o przyjęciu do MUW staje się skuteczne.

Art. 18. We wszystkich sprawach, w szczególności nieuregulowanych przez niniejszą konwencję lub wymagających wykładni wszyscy winni kierować się zasadami uczciwości, dążąc do jednomyślności.

Art. 19. 1. Zmiany konwencji zapadają uchwałą Rady MUW/ 2. Konwencja wejdzie w życie z dniem jej ratyfikowania przez co najmniej dwa państwa wirtualne, nie wcześniej jednak niż z chwilą jej ratyfikacji przez Mandragorat Wandystanu. 3. Pierwszym Prezesem MUW będzie Franciszek Józef.

Link

strona MUW

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.