Micropedia
AdvertisementJanusz Adam Zabieraj OSI herbu Feniks (ur. 2 marca 2020 r.) - obywatel Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji pochodzenia vernońskiego, duchowny Kościoła Rotryjskiego - Izydorianin, Prefekt Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, doktor habilitowany netowy neksjalizmu, protonotariusz apostolski, kardynał prezbiter Bazyliki pw. św. Piotra za Murami, biskup Angemont, Prymas Królestwa Hasselandu i całego Księstwa Sarmacji, Generał Zakonu Świętego Izydora, arcybiskup tytularny Trydentu, Baron San Pietro w Wielkim Księstwie Toskanii, Kawaler Księstwa Sarmacji. Znany polityk, naukowiec oraz poeta.

Życiorys

Jego postać została kreowana 2 marca 2020 r. Ukończył Apostolskie Seminarium Duchowne w Rotrii i otrzymał nominację prezbiteratu 8 marca 2020 r. z rąk kardynała Aureliusza Medycejskiego Zepa. W Księstwie Sarmacji odbył wpierw studia magisterskie, a następnie doktorskie z dziedziny neksjalizmu mikronacyjnego w Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny pod opieką naukową prof. net. Piotra de Zayma, zakończone uzyskaniem tytułu doktora netowego neksjalizmu 29 maja 2020 r. 19 grudnia 2020 r. w oparciu o dorobek naukowy uzyskał tytuł doktora habilitowanego netowego neksjalizmu. W Księstwie Sarmacji założył i kierował jako rektor Akademię Neksjalistyczną. Na Akademii Neksjalistycznej jest zatrudniony stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Mikrozofii. Pracował także w Leockiej Akademii Nauk. Obecnie jest zatrudniony również jako profesor uczelni na Wydziale Historii Uniwersytetu Rotryjskiego oraz na Królewskiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny.

Od 10 marca 2020 r. do 17 lutego 2021 r. sprawował urząd proboszcza parafii pw. św. Marka w Wenecji. 15 kwietnia 2020 r. otrzymał od Piusa Leona II godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości. 4 sierpnia 2020 r. został mianowany przez Jana II Protonotariuszem Apostolskim. 1 października 2020 r. Patriarcha Jan II mianował go biskupem tytularnym Grodźca. Inwestyturę biskupią przyjął 5 października 2020 r. z rąk kardynała Mikołaja Dredera w Bazylice Welijskiej. 06 stycznia 2021 r. Patriarcha Jan III ogłosił go kardynałem prezbiterem Bazyliki pw. św. Pawła za Murami. Jego kreacja kardynalska miała miejsce w Kaplicy Sykstyńskiej dnia 23 stycznia 2021 r.

10 sierpnia 2020 r. został mianowany Prefektem Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji, zastępując na tym stanowisku kardynała Hieronima Sieniawskiego. 02 września 2020 r. powołano go na urząd Nuncjusza Apostolskiego w Palatynacie Leocji. 08 stycznia 2021 r. został Wikariuszem Generalnym Stolicy Apostolskiej. Urzędy te pełnił do 17 lutego 2021 r., kiedy to został wybrany Biskupem Powszechnym i przybrał imię Piotra.

Jego pontyfikat trwał od 17 lutego 2021 r. do 06 kwietnia 2021 r., kiedy to renuncjował powalony ciężką realiozą. W dni renucjacji opuścił także Towarzystwo Jezusowe.

Po zakończeniu pontyfikatu osiadł w nadanej przez Wielkiego Księcia Toskanii Baronii San Pietro. Za rządów jego następcy - Piusa VII objął stanowisko prefekta Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji. 19 kwietnia 2021 r. Pius VII podniósł kardynała Zabieraja do godności arcybiskupa tytularnego Trydentu. Paliusz arcybiskupi odebrał z rąk Patriarchy dzień później w Bazylice Laterańskiej.

28 kwietnia 2021 r. został mianowany biskupem Angemontu, a tym samym Prymasem Hasselandu i całej Sarmacji. Aby poświęcić się wyłącznie pracy w swojej diecezji, 04 maja 2021 r. złożył rezygnację ze stanowiska prefekta Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji. 11 maja 2021 r. uzyskał obywatelstwo Królestwa Hasselandu. 17 maja został wybrany przez Sejm Księstwa Sarmacji Asesorem Trybunału Koronnego na czteromiesięczną kadencję.

W wyniku konfliktu z antyrotrystami w Księstwie Sarmacji 20 maja 2021 r. zrezygnował z urzędu biskupa Angemont oraz przekazał zarząd nad Akademią Neksjalistyczną prof. net. Piotrowi de Zaym jako nowemu rektorowi. Tego samego dnia Pius VII przywrócił go na stanowisko Prefekta Kongregacji Świętej i Powszechnej Inkwizycji oraz mianował biskupem pomocniczym diecezji rotryjskiej. 24 maja 2021 r. został przywrócony na urząd biskupa Angemont po zasięgnięciu przez Piusa VII opinii wiernych. Tego dnia ponownie objął zarząd nad Akademią Neksjalistyczną jako jej rektor. 29 maja 2021 r. otrzymał z nadania JKM Arkadiusza Maksymiliana tytuł szlachecki Kawalera Księstwa Sarmacji.

12 lipca 2021 r. ogłosił Regułę Zakonu Świętego Izydora oraz poprosił Jego Świątobliwość Piusa VII o jej zatwierdzenie. Ojciec Święty wyraził zgodę i od tego dnia kardynał Janusz Adam Zabieraj stał się pierwszym członkiem oraz jednocześnie Generałem tegoż Zakonu. 16 sierpnia 2021 r. mianował siebie Superiorem Pustelni św. Efrema Syryjczyka w Państwie Kościelnym Rotria, która stała się drugą siedzibą zakonu w Pollinie.

16 lipca 2021 r. ogłosił, że będzie startował w wyborach do Sejmu Księstwa Sarmacji. Udało mu się zdobyć mandat i dnia 25 lipca 2021 r. złożył przysięgę jako poseł LXIX kadencji. 2 sierpnia 2021 r. JKM Arkadiusz Maksymilian powołał go na urząd 3 Ministra Spraw Państwowych Księstwa Sarmacji. Z powodu narastającej realiozy kardynał Zabieraj wpierw 16 września 2021 r. zrezygnował z urzędu ministerialnego, a następnie 27 września 2021 r. złożył mandat poselski. Jako że rezygnacja z mandatu nie została przyjęta przez Marszałka Sejmu, Zabieraj wycofał ją i sprawował mandat do końca kadencji, czyli dnia 25 października 2021 r.

Herb Feniks Kawalera Księstwa Sarmacji Janusza Adama Zabieraja

Posiada tytuł szlachecki Barona Wielkiego Księstwa Toskanii oraz Kawalera Księstwa Sarmacji (6 wsi lennych). Włada prowincją San Pietro w Wielkim Księstwie Toskanii. Jest uznanym w mikroświecie poetą.

Advertisement