FANDOM


Demokratyczna Republika Walonii (vl. Demokratikont Republiqe de Vallonoise) - polskie socjalistyczne

Chatou de Rechelie

Pałac Rechelie (Chatou de Rechelie), w Lin, w dzielinicy Rechelie, siedziba rodu hrabiowskiego de Rechelie; obecna nieoficjalna siedziba Prezydenta.

państwo wirtualne

Ustrój

Najwyższym aktem prawnym Walonii jest Konstytucja, konstytuuje ją jako demokratyczne państwo socjalistyczne.

Naczelnym organem państwa jest Zgromadzenie Narodowe (vl. Nacionalont Asemblé), składa się ono z posłów (vl. les deputades), dysponujących 250 mandatami, jego posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia (vl. President d'Asemblé). Jest on organem legislatywy, oraz odpowiada za uchwalenie Planu Narodowego (vl. Nacionalent Plan), planów kilkuletnich, oraz budżetu państwa. Inicjatywa ustawodawcza nalezy do Prezydenta, Rządu, oraz posłów. Zgromadzenie podejmuje także decyzję o ogłoszeniu wyborów na Prezydenta.

Prezydent oprócz prawa ustawodawczego cieszy się także swoimi konstytucyjnymi prerogatywami (vl. Presidentont Prerogative), tj.:

 • wydaje dekrety z mocą ustaw (les dekretie du Presidentont)
 • powołuje i akredytuje ambasadorów
 • Ratyfikuje umowy międzynarodowe, oraz jest najważniejszym reprezentantem państwa poza jego granicami
 • Powołuje premiera i Rząd
 • obsadza urzędy wojskowe
 • obsadza urzędy cywilne których obsadzenie nie jest przewidziane nikomu w żadnej ustawie
 • nadaje ordery i odznaczenia
 • ma prawo łaski
 • z urzędu jest sędzią Sądu Powszechnego (vl. Justisé Jeneront) i Sądu Ludowego (vl. Justisé Plébont)

Rząd, zwany też Radą Ministrów (Conciél de Ministrent) jest organem władzy wykonawczej, oraz admistracji. Przewodniczy jej premier (vl. Premier, lub też President de Conciél). Rząd:

 • zapewnia wykonanie ustaw
 • czuwa nad wykonaniem planu gospodarczego i przygotowuje ich projekty
 • przedstawia sprawozdania z wykonania budżetu
 • wydaje rozporządzenia wykonawcze
 • powołuje administrację terenową

Władza sądownicza w Republice, oprócz do Sądów Powszechnego i Ludowego należy się Sądowi Najwyższemu i Konstytucyjnemu (vl. Justisé-supremont du Constitucion).

Obecnie w Walonii istnieją dwie partie: Demokratyczna Lewica (vl. Garche Demokratient, GD), którego przewodniczącą jest Alberta Reville-Luxemburg, Stronnictwo Demokratyczne (vl. Demokratient Sociét, DS), pod przewodnictwem Jon de Rechelie

Miasta

L.p Nazwa w j. polskim Nazwa w j. walońskim
1. Lin Lin
2. Nowe Miasto Nuaton
3. Żyrż Jerri
4. Nicea Niceé

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.